จากรายงานของ Gartner พบว่า โครงการ Data Analytics ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยเหตุผลส่วนใหญ่ คือ Model ที่ได้รับการพัฒนานั้นไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

ตัวอย่าง Case ที่น่าสนใจ คือ Algorithm ของ Netflix ที่มีมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไม่สามารถนำไปขึ้นระบบและใช้งานได้จริง เนื่องจากในขั้นตอนการพัฒนาไม่ได้มีการวิเคราะห์รายละเอียดเรื่องระบบการประมวลผล เป็นต้น

ดังนั้นการทำโครงการ Data Analytics จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังต่อไปนี้

1. …

CORALINE CO. LTD

We seek to be the acknowledged leader in Data Science & Operations Research in searching for new solutions and bringing customer’s big data into real action.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store