4 Levels of Analytics

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้

1.Descriptive คือการอธิบายสถานะของข้อมูลโดยการวิเคราะห์ในเชิงสถิติขั้นต้น เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลนอกจากนี้ยังเป็นส่วนของการตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูลอีกด้วย

2. Diagnostic คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันมากกว่า 2 ปัจจัย ทำให้เห็นเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมากขึ้น อาจ Probability หรือ Clustering เข้ามาช่วยวิเคราะห์ได้

3. Predictive คือการนำข้อมูลในอดีตมาทำนายอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

4. Prescriptive คือการตั้งสมมติฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วจะผลเกิดขึ้นอย่างไร ได้ผลลัพธ์อย่างไร

ในการวาง Model Pipeline ขั้นตอน Descriptive จะเกิดก่อนเสมอและมักจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานเพราะต้องทำงานกับ Data Owner และผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนแต่เมื่อเข้าใจสถานะของข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วในขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงลึกจะสามารถมองเห็น Insight และได้ผลลัพธ์ที่สร้าง Impact ได้อย่างมาก

แต่หากละเลยการวิเคราะห์แบบ Descriptive ไป ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงลึกหรือแม้แต่การสร้าง Model ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เป็นได้

Model Pipeline จำเป็นจะต้องถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพราะเป็นการเชื่อมโยง Model เรียงร้อยต่อกันเป็นลำดับขั้น มิใช่แค่การสร้าง Model ใด Model เดียว

อ่านรายละเอียดเรื่อง Model Pipeline ได้ที่ >>>

https://www.facebook.com/coralineltd/posts/1089929861505829

#BigData #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement #DigitalTransformation #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DataManangement #DataGovernance #DataQuality #DeepLearning #Coraline

We turn your DATA into your KEY of SUCCESS.

Email: inquiry@coraline.co.th

Tel: 099–425–5398

--

--

We seek to be the acknowledged leader in Data Science & Operations Research in searching for new solutions and bringing customer’s big data into real action.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CORALINE CO. LTD

CORALINE CO. LTD

We seek to be the acknowledged leader in Data Science & Operations Research in searching for new solutions and bringing customer’s big data into real action.