Role ต่างๆ ในโครงการ Data Analytics

วันนี้เราจะมาเล่าถึง Role ต่างๆ ในโครงการ Data Analytics ว่าภายในโครงการ Data Analytics นั้นมีตำแหน่งและหน้าที่อะไรบ้าง?

สำหรับโครงการ Data Analytics โดยเฉพาะโครงการที่มีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนกัน ดังต่อไปนี้

1. Data Engineer ทำหน้าที่ออกแบบ Pipeline ของข้อมูล ซึ่งหากมีการดำเนินโครงการ Data Management มาก่อน จะทำให้โครงการ Data Analytics สามารถดำเนินงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น แต่หากข้อมูลยังไม่พร้อมและจำเป็นต้องนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาเชื่อมโยงกัน Data Engineer จะเป็นผู้รับหน้าที่ในการช่วยเตรียมข้อมูลเหล่านี้

2. Business Analyst ถือเป็น Key หลักของโครงการเพราะมีหน้าที่ตั้งแต่วิเคราะห์โจทย์ ปิดช่องว่างระหว่างด้านเทคนิคกับด้านการนำไปใช้และยังมีหน้าที่ประเมินผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจอีกด้วย เรียกได้ว่า หากไม่มี Business Analyst ที่เข้าใจโครงการจริงๆ ก็ยากที่โครงการจะประสบความสำเร็จได้

3. Data Scientist คือ คนออกแบบ Model เพื่อให้ได้มาซึ่ง Solution เริ่มจากการทำความเข้าใจข้อมูล ออกแบบ Model ในรูปแบบต่างๆ มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ นำเสนอวิธีการประเมินผลลัพธ์ และมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์แนวทางในการนำผลลัพธ์ไปใช้งาน ทักษะของ Data Scientist จะเป็นทักษะเชิงลึกด้าน Data Model จึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานในด้านอื่น เช่น Data Engineer ช่วยจัดโครงสร้างข้อมูล และ Business Analyst ช่วยวิเคราะห์ Business Domain เป็นต้น

4. Data Visualization Designer คือ ผู้ออกแบบรูปแบบในการนำเสนอผลลัพธ์ เป็นหน้าที่มีสำคัญในกรณีที่ต้องนำผลลัพธ์ไปออกแบบเป็นกราฟ ตาราง หรือ Report ซึ่งผู้ออกแบบต้องมีทักษะทั้งในเชิงการออกแบบการสื่อสารและมีความรู้ด้านข้อมูล ถือว่าเป็นตำแหน่งพิเศษที่หาตัวจับได้ยาก

5. Data Analyst เพื่อให้โครงการเป็นโครงการที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง Data Analyst จะทำหน้าที่ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีการใช้ Model ไปสักระยะ อาจจำเป็นต้องมีการ Re-train หรือ ปรับปรุง Model ใหม่ ซึ่ง Data Analyst ที่อยู่กับข้อมูลและผลลัพธ์ จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลต่อการใช้งานอย่างไร

สิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือการคิดว่ามี Data Scientist คนเดียวก็สามารถทำโครงการ Data Analytics ได้ หรือแค่มี Tool สำเร็จรูป ก็สามารถทำงานได้ ความเป็นจริงนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการและความซับซ้อนของโครงการ หากเป็นโครงการวิเคราะห์แบบ One-time หรือการทำวิจัยก็อาจจะใช้คนเดียวได้ แต่หากเป็นโครงการที่ซับซ้อนและใช้ข้อมูลจากหลายส่วนการมีทีมงานที่สนับสนุนกันและกันจะทำให้โครงการมีโอกาสสำเร็จได้มากกว่าอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ทักษะและประสบการณ์ของทีมงานก็สำคัญเช่นเดียวกัน หากเป็นโครงการที่เร่งด่วนและมีขนาดใหญ่ การว่าจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะจะช่วยลดความเสี่ยงทั้งในมุมระยะเวลาที่บานปลายและค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้

“Put the right man on the right job” เพื่อความสำเร็จของโครงการ

--

--

We seek to be the acknowledged leader in Data Science & Operations Research in searching for new solutions and bringing customer’s big data into real action.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CORALINE CO. LTD

CORALINE CO. LTD

We seek to be the acknowledged leader in Data Science & Operations Research in searching for new solutions and bringing customer’s big data into real action.